Иван Матев
Директор на Музей „Литературна Стара Загора“

 

 

 
 
 

Предложение за девиз на град Стара Загора

 

ОТКЪРМЕН ОТ ТРАКИЯ – УСТРЕМЕН КЪМ СВЕТА

В така предложената от мен формула е съсредоточено универсално послание – изложено езиково и синтактично по най-пестелив начин и като ерупция на логически последователно, динамично и категорично балансирано съдържание. Заложен е емоционалният магически код на философското прозрение, открояващо се единствено върху ритуалното равновесие на идеята за везните. Изразът, макар на пръв поглед да изглежда пространен, е изключително концентриран – състои се от две симетрични и разни по обем лексикално-смислови групи, като всяка една поотделно изразява завършеност в еволюционно-цивилизационен аспект. А от идейно и психологическо гледище, както и в оценъчната практика на хералдическите текстове, това е идеалният вариант за присъствието и преоткриването на едно урбанистично средище (като Стара Загора) в реално съществуващия хилядолетен историко-културен контекст. Следователно, това е находка, криеща глобална информация и в историко-символен план.

Формулата носи извънредно богата, бих казал пределна като заряд и необятна в реализацията си културно-историческа, комуникативна и времева траектория. Но тя притежава и могъщ хилядолетен плацдарм, което определено я налага и като концепция за бъдещето.

„Вляво“ са налице така необходимите географско-демографски устои, които жалонират многовековния път на Стара Загора (Берое, Августа Траяна, Иринополис, Верея, Боруй, Железник, Ески Загра) като муниципиално средище в Горна Тракия – от времето на Херодот през V в. пр. Хр., регистрирано по-сетне във всички антични и средновековни анали – в цялата „Империя табула романа“ (карта на Римската империя), та под византийския и старобългарския православен скиптър, през отоманския мрак и до Възраждането, а и до невротичното ни, технологически обременено и свръхмодерно време.

„Вдясно“ пък се откроява планетарният пейзаж на разумния космополитéн, който би могъл успешно и рентабилно да развие генетичното богатство, завещано на Стара Загора от собствените ѝ минали хилядолетия, и многократно да пресътвори и умножи – чрез яростните комуникации в световен план – природните и демографски съкровища, откърмени под мъдрото южно небе на Тракия.

 Изразът е почти сентенциозен – същевременно в неговата непринудена форма и директно – изчистено, дори властно съдържание е вплетена органично класическата идея за континуитета – за онази утилитарна приемственост, която олицетворява най-точно същината на безсмъртието. Безсмъртието на Стара Загора е субстанция от безсмъртието на Тракия! Това е демографско и биологическо възпроизводство на обитателите, но и състояние на техния дух – хилядолетен стремеж към усъвършенстване и възвисяване у сложния и многолик етнокултурен пласт, чиито потомци сме и ние.

Най-сетне така предложен, девизът на Стара Загора има пряко отношение и към герба на нашия град. Ако приемем, че лъвицата от знаменития старозагорски каменен барелеф от IX век е Тракия , а нейната рожба, която бозае от вимето – градът ни, то могъщата сила, дарила живота и на майката, и на рожбата – естествено (чрез тях) би могла да просъществува и във времето, и в света като цяло. Защото светът е материализация на идеи чрез движение, опознаване и промяна – при това разтворен в усилието ни да се приобщим и слеем с универсума. Като такъв в много случаи той е огледален, но съществуващ образ на нашия микрокосмос.

А енергетичният ресурс за тази божествена феноменология е съхранен в ясното ни съзнание, че само могъщият интелект, изключителното познание и духовната чистота са трите единствени и неотменими пътя, които могат да уплътнят спасително девиза на съзидания върху кости, но жив град Стара Загора: „Откърмен от Тракия – устремен към света“.

 

Средновековен каменен релеф от Стара Загора, IX век

Бележка
По изложения проблем – вж. МАТЕВ, Иван. „Откърмен от Тракия – устремен към света (Стара Загора)“. – В: „Птици в нощта“, Периодично списание на Фондация „Николай Лилиев“ (Поезия, проза, критика, публицистика), бр. 3 – 4, 2000 г., Стара Загора, с. 32 – 37; С ъ щ о: МАТЕВ, Иван. „Откърмен от Тракия – устремен към света“ (Девиз на град Стара Загора). – В: „ДОМИНО“, Седмичен вестник за бизнес, новини и реклама, г. VIII, бр. 38 (331), 3 – 9 октомври 1998 г., Стара Загора, с. 4 (с портрет на Иван Матев).

 

Онлайн билети


This will close in 0 seconds

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски